Підстави надання відстрочки від призову на строкову військову службу

Відстрочку від призову на строкову військову службу передбачено ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232-ХІІ від 25.04.1992 р. (далі – Закон).

Вона надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії, відповідно до Закону, за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Відстрочка від призову за сімейними обставинами надається призовникам за їхнім бажанням тоді, коли вони мають:

1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов›язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їхнього віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають 2 чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття;

4) дитину віком до 3 років або старшу 3 років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

5) 2 і більше дітей;

6) дитину-інваліда;

7) дружину-інваліда;

8) вагітну дружину.

Відстрочка від призову може надаватися призовнику за його бажанням, якщо він є сиротою.

За наявності в сім’ї 2 і більше синів, один з яких проходить строкову військову службу, відстрочка від призову за сімейними обставинами може надаватися призовнику на час проходження строкової військової служби його братом.

Якщо призову підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їхнім бажанням з урахуванням пропозиції батьків.
Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.

Відстрочка строком до 1 року надається призовникам, які визнані під час медичного догляду тимчасово непридатними до військової служби.

Відстрочка на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються: у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання (у разі досягнення ними 21-річного віку відстрочка втрачає силу); у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у т.ч. під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти; у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання; в інтернатурі, аспірантурі або докторнатурі з відривом або без відриву від виробництва.
Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах іноземних держав.

Відстрочка для здобуття освіти надається один раз за період навчання.

Відстрочка для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку: педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю; медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи у сільській місцевості за фахом; випускникам професійно-технічних навчальних закладів за умови їх роботи за здобутою професією на підприємствах, в установах, організаціях державної або комунальної форм власності, – на 1 рік з дня закінчення навчального закладу; особам, які самостійно або разом з батьками ведуть фермерське господарство, – на строк не більше 1 року з моменту отримання для цієї діяльності земельної ділянки. Відстрочку також мають призовники, щодо яких провадиться дізнання чи досудове слідство або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, – до прийняття відповідного рішення.

У випадках, не передбачених Законом, відстрочка також може бути надана призовникам згідно з рішенням призовної комісії Автономної республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

Призовники, яким надано відстрочку, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їхнє право на відстрочку.

Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених ст.ст. 17 та 18 Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.

Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються ті громадяни України, які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час; які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 25-річного віку; які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт; яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Аліна ГРУБЛЯК, провідний спеціаліст Головного управління юстиції у Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

4 коментарі “Підстави надання відстрочки від призову на строкову військову службу”